top of page

Förtroendevalda poster

Om du är sugen på att engagera dig i P-Riks styrelse för nästa verksamhetsår kan ett första steg vara att du engagerar dig i din lokala studentförening. Då får du möjlighet att följa med på P-Riks event och träffa andra engagerade och att få mer insikt i hur förbundsstyrelsen arbetar.


Att sitta i P-Riks styrelse är en betydelsefull erfarenhet där du kommer lära dig otroligt mycket samtidigt som du arbetar med drivna och engagera människor. Dessutom är alla uppdrag meriterande och något som många arbetsgivare värderar högt.
 

Varje höst hålls P-Riks Årsmöte där den nya styrelsen utses. Den nya styrelsen tillträder den 1 januari året därpå och sitter till nästa årsskifte. Valberedningen börjar redan tidigt under året med sitt arbete för att hitta de bästa personalvetarstuderande i landet som är lämpliga för dessa poster.


De olika uppdrag som P-Riks består av är:

Image by Beatriz Pérez Moya
Image by Jo Szczepanska
Image by Thought Catalog
Image by Headway
Image by Alexis Brown

Ledamot med utbildningsansvar

Ledamot med utbildningsansvar har till uppgift att utveckla P-Riks utbildningsverksamhet. Denna ledamot ska verka för att organisationen syns i forum där utbildningsdebatter sker och delta aktivt i dessa för att driva förbundets och medlemmarnas åsikter och frågor framåt. En viktig del i denna roll är även att stötta de lokala föreningarnas påverkansarbete genom att hålla löpande kontakt med utbildningsrepresentanter och skapa möjligheter för dessa att diskutera tankar och idéer. Detta bygger på att du skapar dig en god insikt över alla personalvetarprogram i Sverige.

Ledamot med administrationsansvar

Ledamot med administrationsansvar har ett övergripande ansvar för organisationens administration, arkiv och interna kommunikation. Detta innebär exempelvis att föra protokoll på styrelsemöten och ansvara för att de justeras och arkiveras korrekt. Det ingår också i arbetsuppgifterna att gå igenom ansökningar för verksamhetsbidraget, göra utskick till medlemsföreningarna, uppdatera kontaktlistor samt säkerställa att hemsidan uppdateras med korrekt information. Posten innebär även att tillsammans med marknadsföringsansvarig ansvara för det strategiska arbetet med hemsidan. 

Ledamot med projektansvar

Ledamot med projektansvar har det övergripande ansvaret för de olika projekt som P-Riks anordnar under verksamhetsåret. Projektansvarig ansvarar för att planera och koordinera de event som förbundet erbjuder medlemsföreningarna. Detta innefattar bl.a. att hitta intressanta och aktuella föreläsare samt att organisera det logistiska som innebär allt från anmälningar och schema till boende och lunchbokningar. Posten ansvarar även för att samarbeta med och stötta de projektgrupper som arbetar med att organisera års- och riksmöten.

Ledamot med marknadsföringsansvar

Ledamot med marknadsföringsansvar ansvarar för P-Riks varumärke genom att arbeta strategiskt med marknadsföring av förbundet inom all typ av media. Störst fokus ligger på användandet av sociala medier, att dokumentera och fotografera under medlemsträffarna under året samt att marknadsföra de kommande eventen. Marknadsföringsansvarig har även en stöttande roll gentemot styrelsens övriga medlemmar i marknadsföringsfrågor. Posten innebär också att tillsammans med kommunikationsansvarig styra det strategiska arbetet med P-Riks hemsida.

Ledamot med näringslivsansvar är P-Riks representant utåt mot företag, organisationer och samarbetspartners. En stor del av arbetsuppgifterna går ut på att skriva, uppdatera och ansvara för att avtalen följs korrekt. Detta arbete är av betydelse för att förbundet ska kunna skapa goda förutsättningar för medlemsföreningarna runtom i Sverige och att bedriva ett bra arbete som vidare gynnar medlemmarna under studietiden. Posten är således av stor vikt för att stärka förbundets varumärke gentemot aktörer inom näringslivet.

Image by Bill Oxford

Ordförande

Ordförandes huvudsakliga uppgift är att leda riksförbundets verksamhet framåt och förvalta organisationen. Ordförande ska styra det operativa och strategiska styrelsearbetet samt hålla kursen genom att stötta övriga styrelsemedlemmar i deras arbete. Posten innebär även att leda möten samt att, tillsammans med vice ordförande, följa upp beslut som tagits och fördela dessa mellan diverse ansvarsområden i styrelsen.
Ordförande står för en stor del av P-Riks representation både internt och externt, vilket innebär löpande kontakt med en mängd olika intressenter. Detta ansvar sammantaget innebär en förmåga att kunna ta beslut i medvind såväl som motvind och att kunna prioritera och organisera uppgifter och evenemang med kvalitet som ledord.

Ordförande

Image by Plush Design Studio

Vice ordförande

Vice ordförandes arbete är främst riktat internt mot övriga styrelsen. Det är av stor vikt att vice ordförande är lyhörd och har ett stöttande ledarskap genom att ha en god kommunikation och dialog med samtliga i styrelsen. Vice ordförande ansvarar även tillsammans med ordförande för att beslut genomförs och följs upp. Fokus ligger huvudsakligen på att bygga och vidareutveckla P-Riks organisation genom att tillsammans med övriga styrelsen arbeta med både operativa och strategiska frågor.
Vice ordförande ansvarar för medlemsregistret samt för att bidragsansökan för organisationsbidraget från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sker korrekt. Bidraget är betydelsefullt och hjälper till att säkra P-riks verksamhet på en nivå som främjar organisationens utveckling.

Ledamot med ekonomiansvar

Ledamot med ekonomiskt ansvar har det övergripande ansvaret för förbundets räkenskaper under året och ansvarar för att hålla styrelsen informerade och uppdaterade om den ekonomiska verksamheten. Ledamoten är tillsammans med ordförande förbundets firmatecknare och har därför befogenheten att teckna avtal i förbundet P-Riks namn.

Image by Nik MacMillan

Ledamot med näringslivsansvar

bottom of page