Vad är P-riks?

P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningars medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas.

Våra evenemang

P-Riks anordnar genom olika samarbeten sex (6) härliga event per år; Riksmötet, Årsmötet, Ordförandeträffen, Utvecklingsdagarna (vår- respektive hösttermin) samt Alumniträffen. Utöver detta utför vi styrelseutbildningar i form av medlemsträffar ute hos våra lokala medlemsföreningar. Under året deltar förbundet även på Riks-P.

Årsmötet

P-Riks högst beslutande organ är Årsmötet, och är ett av de största event som anordnas under året. Mötet anordnas i samverkan med en tillfälligt invald projektgrupp från en av förbundets medlemsföreningar. Kallelsen skickas ut åtta (8) veckor innan mötet. Möteshandlingarna skickas ut två (2) veckor före mötet till deltagarna, föreningarnas ordförande, revisorer samt valberedningen. I samband med detta möte väljs styrelsen för nästkommande verksamhetsår in.

    • Motioner och propositioner ska finnas förbundsstyrelsen tillhanda senast (4) fyra veckor innan Årsmötet
  • Nomineringar till styrelseposter ska vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor innan Årsmötet

Riksmötet

P-Riks näst högst beslutande organ är Riksmötet och även ett av de största eventen som anordnas under året. Mötet anordnas i samverkan med en tillfälligt invald projektgrupp från en av förbundets medlemsföreningar. Kallelsen skickas ut åtta (8) veckor innan mötet och möteshandlingarna skickas ut två (2) veckor före mötet till deltagarna, föreningarnas ordförande, revisorer samt valberedning.

  • Motioner och propositioner ska finnas förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan Riksmötet.

Alumniträffen

Under året arrangerar P-riks en träff för förbundets tidigare engagerade. Här ges deltagarna tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter från deras tidigare engagemang i förbundet.

Ordförandeträff i samarbete med Academic Work

Träffen syftar på att utveckla styrelsearbete och riktar sig till ordförande och vice ordförande, men det går även bra att skicka medlemmar/ledamöter. Totalt har varje medlemsförening rätt att skicka två representanter. Träffen innehåller workshops, föreläsningar och givande kunskapsutbyten mellan föreningarna. Anmäl er förening till en av årets roligaste, lärorika och interaktiva träff! Inbjudan och detaljerad information inför träffen skickas ut ca fyra (4) veckor innan.

Utvecklingsdagarna i samarbete med Akademikerförbundet SSR

Varmt välkomna till Utvecklingsdagarna. Eventet arrangeras två gånger per år av P-Riks i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Tanken är att utvecklingsdagarna ska behandla teman som har relevans till de utmaningar som medlemsföreningarna står inför, samt agera som en plattform för medlemmar att nätverka och utbyta erfarenheter. Teman bestäms av förbundsstyrelsen för respektive träff. Gemensamt stärker vi den allmänna kännedomen och vetskapen om personalvetaren och dess yrkesområde.

Medlemsträffarna

För att hjälpa förbundets medlemsföreningar arrangerar P-riks varje år medlemsträffar. Dessa träffar syftar till att utbilda och stötta styrelsen i de problem som våra lokala föreningar brottas med. Utbildningarna sker i samverkan mellan P-riks och våra medlemsföreningar vid deras lokala lärosäte.