Valberedning

Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande, som har i uppdrag att finna de mest lämpade kandidaterna för kommande års styrelse. Valberedningen ska följa organisationens verksamhet under året för att få god insikt i vilken typ av kompetens och personlighet som behövs för de olika posterna. Valberedarna skapar de dokument som krävs inför nyvalet såsom annonser, postbeskrivningar, intervjuguider etc. Valberedningen ska även utlysa annonser för de olika posterna, ta emot ansökningar, hålla intervjuer, göra ett urval och lägga fram förslag för samtliga poster i styrelsen.

Valberedningen har särskilt dessa uppgifter:

 • Följa förbundsstyrelsens arbete under året

 • Tillsammans med marknadsföringsansvarig informera om och marknadsföra val till styrelsen

 • Förbereda val i form av ställa upp kompetensprofiler och hålla intervjuer 

 • Ge förslag till en ny styrelse samt presentera denna på årsmötet

Förtroendevald valberedning

Jens Isaksson

Studerar i Lund

valberedningen@p-riks.se

  Albin Kronblad

  Studerar i Umeå

  valberedningen@p-riks.se

   Folke Andersson

   Studerar i Dalarna

   valberedningen@p-riks.se

    Internrevisorer

    Internrevisionen ska representeras av två personer. De har en kontrollerande men också stödjande funktion för förbundsstyrelsen i frågor som gäller verksamhetsstyrning och ekonomi. Den främsta uppgiften är att granska P-Riks räkenskaper och handlingar samt att upprätta en revisionsberättelse och lämna in denna som förslag till beslut i fråga om avgående förbundsstyrelses ansvarsfrihet. Detta är ett åtagande som innebär att följa och kritiskt granska organisationens verksamhet under hela verksamhetsåret.

    Särskilda uppgifter

    • Ge förbundsstyrelsen rådgivning och stöd
    • Granska konton och budgetuppföljning
    • Granska ansökan till MUCF
    • Upprätta revisionsberättelse

    Förtroendevalda internrevisorer

    Joacim Westin

    Oskar Börjesson