Vad är P-riks?

P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningars medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas.

Förbundsstyrelsen i sin helhet är ansvariga för P-Riks representation och verksamhet. Förbundsstyrelsen förvaltar den löpande verksamheten utifrån verksamhetsplanen samt arbetar aktivt för att stärka Riksförbundet utöver den löpande verksamheten. Det betyder att förbundsstyrelsen strategiskt planerar och utför aktiviteter utifrån verksamhetsplanen. När någon blir vald till styrelseledamot av Årsmötet börjar ett ansvarstagande. Förtroendeuppdraget innebär att sköta P-Riks förvaltning och förväntas göra det inom de ramar som finns beskrivna i stadgar, gemensamma förhållningsregler, policys och befattningsbeskrivningar. Styrelseledamoten är ytterst ansvarig för det arbete som bedrivs inom ramen för sin post. Förbundsstyrelsen ansvarar för att bibehålla en god kontakt med medlemsföreningarna. Ledamöterna ska arbeta aktivt inom ramen för vad som föreskrivs i arbetsordningen för respektive styrelsepost.

Förbundsstyrelsen

 • Utföra de uppdrag som Årsmötet och Riksmötet beslutar och tillsammans upprätta förslag på budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
 • Finnas tillgänglig för att svara på medlemsföreningarnas frågor.
 • Representera och lobba för P-Riks.
 • Värna om de demokratiska rättigheterna och medlemsföreningarnas åsikts- och bestämmanderätt.
 • Vara förebilder för aktiva i lokalföreningarna genom att inspirera och visa sitt intresse och engagemang på så väl riks- som lokalnivå.
 • Trots att ansvaret för verksamheten lämnas till den tillträdande förbundsstyrelsen den 1 januari, ska den avgående förbundsstyrelsen finnas tillgänglig för sin efterträdare med råd och hjälp i minst 6 månader efter avslutat verksamhetsår.

Medlemsföreningarna

 • Vidareutveckla arbetet med Riksförbundets utbildningspolitiska ståndpunkter med hjälp av medlemsföreningarna.
 • Arbeta för att skapa projektgrupper vid arrangerandet av nationella sammankomster, så som Års- och Riksmöte, samt att bidra stöd och resurser till dessa.
 • Skapa forum så att lokala styrelseledamöterna kan utbyta erfarenheter och kunskap.
 • Skapa ett givande medlemskap för medlemsföreningarna.
 • Värva fler medlemsföreningar kopplade till personalvetarutbildningar i Sverige samt uppmuntra befintliga medlemsföreningar att växa.
 • Verka för att genomföra givande medlemsträffar utifrån medlemsföreningarnas behov.
 • Arbeta för en kontinuerlig kontakt mellan förbundsstyrelse och medlemsföreningar.

Läs mer om våra medlemsföreningar här.