Medlemsföreningar

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund verkar för att öka föreningarnas medverkan i förbundet, stärka förbundet och för att bygga upp en bred kompetensbas. P-Riks finns till för sina medlemsföreningar och för att driva medlemmarnas gemensamma frågor! P-Riks Medlemsföreningarna är studentföreningar med anknytning till personalvetarutbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. P-Riks består av 15 medlemsföreningar runt om i Sverige, från Lund i söder till Umeå i norr. Välj en förening för mer information.

Föreningar

Personalvetarföreningen i Örebro

Personalvetar-föreningen i Örebro

PEVE- föreningen i Örebro är ett fristående utskott för de studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet. Som personalvetarstudent kan man välja att gratis bli medlem i föreningen. Utskottets huvudsyfte är att bevaka utbildningen för att upprätthålla en hög kvalitet samt att organisera studiesociala aktiviteter för att bland annat skapa samverkan mellan våra studenter och det kommande arbetslivet, men även för att öka gemenskapen mellan terminerna inom programmet.

Hemsida: www.peveforeningen.se

Kontaktinformation

Ordförande: Nathalie Engshagen
peveforeningen@gmail.com

Vice ordförande: Fabian Appell
peveforeningen@gmail.com

 

  Pegasus

  Pegasus

  Pegasus är en medlemsdriven kårförening för personalvetarstudenter vid Göteborgs Universitet. Föreningen syftar till att främja studenternas gemenskap och programmets utbildningskvalitet, bland annat genom arrangemang av olika aktiviteter, föreläsningar och event. Några exempel på de aktiviteter som Pegasus anordnar är den årliga insparken, flertalet sittningar, pubquiz och filmkvällar. Ett annat event som arrangeras av Pegasus är personalvetardagen, vars mål är att utveckla givande relationer mellan studenter och näringsliv.
  Pegasus verkar under Göta Studentkår och drivs av de studenter som ingår i Pegasus styrelse och/eller något av dess utskott. Medlemskapet är kostnadsfritt och erbjuder därmed samtliga personalvetarstudenter möjligheten att påverka sin studietid vid Göteborgs Universitet.

   

  Hemsida: www.pegasusgbg.se

  Kontaktinformation

  Ordförande: Saga Wester
  ordforande@pegasusgbg.se

  Vice ordförande: Moa Bergholm
  vice@pegasusgbg.se

   Corpus Callosum

   Corpus Callosum

   Corpus Callosum är en studentförening för studerande vid Högskolan i Halmstad. Föreningens medlemmar studerar två olika program. Ett av programmen är Organisering och ledning av arbete och välfärd. Detta program har två olika inriktningar; arbetsvetenskap och socialt arbete. Det andra programmet är Samhällsförändring och social hållbarhet. Föreningen har till uppgift att vidareutveckla utbildningen samt att verka för aktiviteter och traditioner som stärker gemenskapen vid programmen.

   Hemsida: www.corpushalmstad.se

   Kontaktinformation

   Ordförande: Sara Holmkvist
   ordforande@corpushalmstad.se

   Vice ordförande: Elma Rún Steinsson
   ordforande@corpushalmstad.se

    Föreningen PIL

    Föreningen PiL – Personalvetare i Lund

    PiL står för Personalvetare i Lund och är en förening av och för studenter i Lund som läser PA-programmet eller kurser med inriktning mot personalfrågor. PiL engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor, universitetsliv och framförallt att ha roligt tillsammans. PiL:s syfte är bland annat att marknadsföra personalvetarutbildningen och yrket personalvetare. PiL jobbar även med att se till så att utbildningen håller en jämnt hög kvalitet genom samarbete med Lunds universitet och andra intresseorganisationer. Men framförallt vill föreningen fungera som en mötesplats för medlemmarna och skapa möjligheter att nätverka och knyta kontakter för framtiden. Bland PiL:s många arrangemang ingår fester, idrottsaktiviteter och resor till bl.a. Skanörsgården. Även den årliga nollningen som blir startskottet för PA-programmets hösttermin anordnas av PiL. Till detta kommer sittningar, grillkvällar, bowling, certifieringskurser och mycket mer.

    Hemsida: www.personalvetareilund.se

    Kontaktinformation

    Ordförande: Hilde Brümmer
    ordf@personalvetareilund.se

    Vice Ordförande: Vilma Brandt
    viceordf@personalvetareilund.se

     PAX

     PAX

     Studentföreningen PAX står för Programmet för personal och arbetsliv vid Linnéuniversitetet. Föreningens övergripande målsättning är att samla personalvetarstudenter vid Linnéuniversitetet, representera medlemmarna och arbeta för att på deras vägnar bevara utbildningens särart, kvalitet och goda anseende. Några saker som PAX bland annat anordnar för sina medlemmar är föreläsningar, utvärderingar av kurserna och sociala arrangemang så som sittningar och grillkvällar. PAX anordnar även en Personalvetardag där bland annat samarbetspartners och representanter från näringslivet bjuds in.

     Hemsida: www.paxivaxjo.se

     Kontaktinformation

     Ordförande: Ida Gunnarsson
     ordforande@paxivaxjo.se

     Vice ordförande: Frida Martinsson
     pax@paxivaxjo.se

      PULS

      PULS

      PULS står för Personalvetarutbildningen i Linköpings Sektion. Det är en studentförening för och av studenter vid programmet för Personal- och Arbetsvetenskap (Human Resource Management and Work Sciences) masterprogrammet i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) och Beteendevetenskaplig Grundkurs (BVG) vid Linköpings universitet. PULS anordnar bland annat aktiviteter, arbetsmarknadsdagar och andra sociala aktiviteter för personalvetarstudenterna på Linköpings universitet.

      Hemsida: www.personalvetare.nu

      Kontaktinformation

      Ordförande: Rickard Jaas

      ordf@personalvetare.nu

      Vice ordförande: Linda Olsson

      vice.ordf@personalvetare.nu

       Cefyrekon

       Cefyrekon

       Cefyrekon är en studentförening för ekonomer och personalvetare på Högskolan Kristianstad. Styrelsen består av 14 poster som arbetar ideellt för studenterna på ekonomi- och personalvetarprogrammen. Föreningens huvudsysslor är att hålla kontakt med näringslivet samt att anordna studiesociala aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla studenter på högskolan. Föreningen vill även ge studenterna möjlighet att skapa bättre kontakt med näringslivet för att öka möjligheterna till potentiella framtida arbetsgivare.

       Hemsida: www.cefyrekon.se

       Kontaktinformation

       Ordförande Personalvetarutskottet: Evelina Rösliden
       ordforande.pu@cefyrekon.se

       Vice ordförande Personalvetarutskottet: Sara Willson
       viceordforande.pu@cefyrekon.se

        

        Pelikan

        Pelikan

        Pelikan är en studentförening för personalvetarna i Karlstad. Föreningen satsar på att skapa gemenskap i form av olika aktiviteter, bland annat nollning, sittningar och idrottsaktiviteter. Genom kursutvärderingar, dialog med kursansvariga samt kontakt med andra högskolor och universitet arbetar Pelikan aktivt för att förbättra utbildningen efter studenternas önskemål och arbetsmarknadens krav. Andra viktiga uppgifter för Pelikan är att hålla kontakt med näringslivet, ordna med gästföreläsningar och mentorsföretag. Pelikan har också sin egna Personalvetardag som är en gång per år. Det är en perfekt dag för oss PA-studenter att lyssna på inspirerande föreläsningar och träffa yrkesverksamma inom HR-området.


        Hemsida: www.pelikankarlstad.se

        Kontaktinformation

        Ordförande: Rebecca Mattsson
        ordforande.pelikan@gmail.com

        Vice ordförande: Lilly Engfeldt
        vice.pelikan@gmail.com

         PerS

         PerS

         PerS - Personalvetarföreningen Södertörns Högskola är en studentförening som verkar för att ta tillvara på personvalvetarstudenternas intressen under deras tid på Södertörns Högskola och häri fungera som en brygga mellan studentliv och arbetsliv. Föreningens mission är att berika medlemmarnas studietid och stärka deras förutsättningar till en smidig övergång från studier till arbete.

         Medlemmar i PerS skall genom olika aktiviteter som arrangeras av och genom föreningen ges möjlighet att utveckla sig själva såväl socialt som intellektuellt. Målsättningen är att ett aktivt nyttjat medlemskap skall fungera kompetenshöjande inför arbete inom HR-branschen. Vår vision är att personalvetarstudenterna på Södertörns högskola ska examineras med de bästa förutsättningarna att stå sig i konkurrensen om de mest attraktiva jobben hos de mest attraktiva arbetsgivarna.

          

         Föreningen verkar för att skapa fysiska och digitala kontaktytor där medlemmar kan mötas, etablera nya bekantskaper och utveckla relationer såväl med varandra som med externa aktörer från arbetslivet. På så vis stimuleras medlemmarna till att expandera både sina sociala och professionella nätverk. Föreningen strävar därför efter att ingå nya samarbeten och driva samverkansprojekt med aktörer i arbetslivet som söker kontakt med personalvetarstudenter som sådana eller med dessa studenter som framtidens yrkesverksamma personalvetare. 

          

         Hemsida: www.pers-sh.nu

         Kontaktinformation

         Ordförande: Alexandra Österman Engman

         Vice ordförande: Linnea Hjalmarsson

          

          Dalpal

          Dalpal

          Studentföreningen Dalpal står för Dalarnas personal- och arbetslivsstudentförening. Föreningen är av studenter, för studenter och arbetar för att främja kvalitén på utbildningen, gemenskapen mellan personalvetarstudenter samt knyta värdefulla kontakter till arbetslivet.

          Hemsida: www.dalpalborlange.com

          Kontaktinformation

          Ordförande: Amanda Gezelius
          ordforande@dalpal.se

          Vice Ordförande: Jonas Norrström
          viceordforande@dalpal.se

           SthlmUP

           SthlmUP

           SthlmUP är en studentförening för PAO-studenter på Stockholms Universitet. Syftet med föreningen är att via de fyra olika utskotten (utbildningsutskottet, näringslivsutskottet, nöjesutskottet och PR- och marknadsföringsutskottet) skapa aktiviteter och möjligheter för studenter att engagera sig i frågor gällande utbildning, kontakt med näringsliv samt nöje och gemenskap. Medlemskapet är gratis och alla som studerar PAO-programmet och liknande utbildningar är välkomna att delta och engagera sig. Målet med verksamheten är att förgylla studietiden, dels genom nöjesaktiviteter utanför skolan men även genom att skapa nätverk och få lärdomar som är av nytta inför yrkeslivet. Föreningens arbete samordnas av en styrelse på åtta personer där respektive utskottsordförande finns representerade.

           Hemsida: www.sthlmup.se

           Kontaktinformation

           Ordförande: Victoria Orsén
           styrelsen@sthlmup.se

           Vice ordförande: Felicia Nielsen
           styrelsen@sthlmup.se

            

            PLUM

            PLUM

            Föreningen består av personalvetarstudenter på Umeå Universitet och de som främst driver föreningen är de 9 personer som sitter i styrelsen. Styrelsen är uppdelad på fem utskott som alla har olika åtaganden och projekt som finns att läsa om i flikarna på hemsidan. PLUM studerandeförening är verksam under Beteendevetar-sektionen(BetSek) som är en undersektion i Umeå studentkår.

            Hemsida: www.plum.nu

            Kontaktinformation

            Ordförande: Linnéa Abild
            ordforande@plum.nu

            Vice Ordförande: Emma Degerfeldt
            viceordforande@plum.nu

             PUB

             PUB

             PUB är föreningen för den som studerar till personalvetare vid Mittuniversitet i Östersund. PUB arbetar för att medlemmarna genom eget engagemang ska uppnå en så givande studietid som möjligt. PUB står för en rolig och positiv studerandemiljö och arbetar aktivt för alla medlemmar. Demokrati och jämställdhet är något som ständigt eftersträvas i organisationen. För att nå detta sker alltid öppna möten och aktiviteter där alla får möjlighet att delta. Förutom en rolig och positiv studerandemiljö arbetar föreningen även för att stärka personalvetarollen genom ett aktivt arbete med andra föreningar och med arbetslivet.

             Kontaktinformation

             Ordförande: Emma Lindberg
             pub.osd.ordforande@gmail.com

             Vice Ordförande: Hanna Strömhäll
             pub.miun@gmail.com

              PA-Gefle

              PA-Gefle

              PA Gefle är en av högskolans i Gävles nyaste studentföreningar och startade i mars 2011. Föreningen riktar sig främst till dig som läser på Personal- och Arbetslivsprogrammet. Föreningen skall verka för att din tid som student skall bli så bra som möjligt, samtidigt som föreningen har till ändamål att se till att utbildningen utvecklas och förbättras, att främja medlemmarnas kontaktnät med arbetslivet och att sprida kunskap om programmets innehåll och om professionen. PA Gefle kommer under året att anordna olika evenemang för dig som student, beroende på vad det finns för intresse bland studenterna samt vad styrelsen har för mål för verksamhetsåret. Genom att bli medlem får du ta del av allt som händer inom föreningen under din studietid, träffa nya vänner samt ta chansen att påverka din utbildning.

              Hemsida: www.pagefle.com

              Kontaktinformation

              Ordförande: Sophie Rigmo
              ordforande@pagefle.com

              Vice ordförande: Frida Forsby
              viceordforande@pagefle.com

               

               Dynamicus

               Dynamicus

               Dynamicus, som är föreningen för personalvetarstudenter vid Uppsala universitet, har sedan 1982 varit en viktig mötesplats. Idag är Dynamicus större och mer blomstrande än någonsin, och utgör ett andra vardagsrum för omkring 500 studenter på programmet för personal- och arbetslivsfrågor samt på fristående kurser med personalinriktning.

               Föreningen har flera olika syften. Dynamicus strävar efter att påverka utbildningsinnehållet i en riktning som leder till fortsatt hög standard och till att Uppsalas personalvetarprogram står sig väl i konkurrensen med liknande utbildningar vid andra universitet och högskolor. Föreningen gör även sitt bästa för att skapa praktisk anknytning till arbetslivet genom att se till att deras medlemmar får chans att träffa yrkesverksamma personalvetare. På så vis kan en inblick ges i vad som väntar efter studierna.

               Dynamicus är också ett socialt forum där studenter från olika terminer länkas samman och har kul tillsammans genom olika evenemang och aktiviteter av olika slag som förgyller medlemmarnas fritid. Dynamicus startade för 38 år sedan och har fortfarande lika roligt ihop!

               Hemsida: www.dynamicus.se

               Kontaktinformation

               Ordförande: Rebecca Ingman
               ordforande@dynamicus.se

               Vice Ordförande: Klara Yngvesson
               viceordforande@dynamicus.se