Vad är P-riks?

P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningars medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas.

Våra evenemang

P-Riks anordnar genom olika samarbeten 6 härliga event per år; Riksmötet, Årsmötet, Ordförandeträffen, Utvecklingsdagarna (vår- respektive hösttermin) samt Personalvetar – SM. Utöver detta besöker vi medlemsföreningars arbetsmarknadsdagar och representerar P-Riks på andra event t.ex. Riks-P. Utvecklingsdagarna och Personalvetar – SM är ett direkt samarbete med Akademikerförbundet SSR. På denna sida hittar ni alla våra event!

Ordförandeträffen i samarbete med Academic Work

Träffen syftar på att utveckla styrelsearbete och riktar sig till ordförande och vice ordförande, men det går även bra att skicka medlemmar/ledamöter. Totalt har varje medlemsförening rätt att skicka två representanter. Träffen innehåller workshops, föreläsningar och givande kunskapsutbyten mellan föreningarna. Anmäl er förening till en av årets roligaste, lärorika och interaktiva träff! Inbjudan och detaljerad information inför träffen skickas ut ca fyra (4) veckor innan.

Riksmötet

P-Riks näst högst beslutande organ är Riksmötet, och är en av de största event som anordnas under året. Samarbete med den lokala medlemsföreningen och projektgrupper, ger möjlighet för ett av årets mest lärorika- och spännande event. Kallelsen skickas ut fyra (4) veckor innan mötet, och möteshandlingarna skickas ut två (2) veckor före mötet till deltagarna, föreningarnas ordförande, revisorer, valberedning, samarbetspartners samt mentorsrådet.

  • Motioner och propositioner ska finnas förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan Årsmötet

Utvecklingsdagarna i samarbete med Akademikerförbundet SSR

Varmt välkomna till Utvecklingsdagarna. Eventet arrangeras två gånger per år av P-Riks i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Tanken är att utvecklingsdagarna ska behandla teman som har relevans till de utmaningar som medlemsföreningarna står inför, samt agera som en plattform för medlemmar att nätverka och utbyta erfarenheter. Teman bestäms av förbundsstyrelsen för respektive träff. Gemensamt stärker vi den allmänna kännedomen och vetskapen om personalvetaren och dess yrkesområde.

Personalvetar– SM som anordnas av Akademikerförbundet SSR

P-Riks bedriver en verksamhet där utbildning, nätverkande och näringsliv är i fokus. I våra samarbeten med Akademikerförbundet SSR, där Personalvetar-SM är ett av event som de anordnar, lyckas vi skapa ett forum där alla dessa tre områden är i fokus samtidigt. Personalvetar-SM anordnas av Akademikerförbundet SSR och är en fantastisk möjlighet där näringslivet och studenter får mötas. En mötesplats där studenterna får visa sin kunskap från utbildning, och näringslivet får chans att visa upp vad som faktiskt krävs av studenten.

På Personalvetar-SM tävlar Akademikerförbundets studentmedlemmar inom personalvetenskap och andra HR-inriktade högskoleutbildningar om vilka studenter som bäst kan lösa de utmaningar som företagen ställs inför i denna nya verklighet. Här möter studenternas kompetens näringslivets utmaningar inom HR. Allt högra krav ställs på dagens personalarbete – inte bara kopplat till vinst och resultat och att ha en personalpolitik som stödjer detta, men även utifrån kraven på företags värderingar, arbetsmiljö och arbetsgivarvarumärke. Förväntningarna ställs allt högre för att företagen ska attrahera och motivera rätt personal samt uppfattas som god och samhällsnyttig av kunder och omvärld.

Årsmötet

P-Riks högst beslutande organ är Årsmötet, och är ett av de största event som anordnas under året. Samarbete mellan den lokala medlemsföreningen och projektgrupper ger möjlighet till ett av årets mest lärorika- och spännande förbundsmöte. Kallelsen skickas ut fyra (4) veckor innan mötet. Möteshandlingarna skickas ut två (2) veckor före mötet till deltagarna, föreningarnas ordförande, revisorer, valberedning, samarbetspartners samt till mentorsrådet.

  • Motioner och propositioner ska finnas förbundsstyrelsen tillhanda senast (4) fyra veckor innan Årsmötet
  • Nomineringar till styrelseposter ska vara valberedningen tillhanda senast sex (6) veckor innan Årsmötet