Vad är P-riks?

P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Genom att ena studentföreningarna inom Sveriges personalvetarutbildningar, är P-Riks en gemensam röst för att stärka kännedomen om HR-yrket och personalvetarstudentens vardag. P-Riks verkar för att öka gemenskapen och nätverksbyggande mellan medlemsföreningarna. Detta genom att aktivt öka medlemsföreningars medverkan i förbundet, stärka förbundet samt bygga upp en kompetensbas.

Förbundsstyrelsen

 • Arbeta för att förankra och upprätta passande rutiner för de arvoderade posterna.
 • Ha en fungerande hemsida samt öka kommunikationen i olika forum.
 • Genomföra minst två event utöver Års- och Riksmöte.
 • Stärka P-Riks varumärke internt och externt, bland annat genom att öka förståelsen av P-Riks innebörd.
 • Upprätthålla och utveckla rutinerna för sökandet av organisationsbidraget från MUCF.
 • Stärka och utveckla nuvarande samarbets- och utvecklingspartners.
 • Verka för en väl fungerande och strukturerad överlämning på förbundsnivå.
 • Upprätthålla en löpande kontakt och informationsutbyte med Mentorsrådet för att ta vara på deras kompetens.

Arbetet inom P-Riks sker ideellt och i demokratisk anda genom delaktighet av representanter från respektive medlemsförening. På hösten hålls Årsmötet som är P-Riks högst beslutande organ, där medlemsföreningarna representeras samt sittande förbundsstyrelse är närvarande. På Årsmötet väljs ny förbundsstyrelse och riktlinjer för det kommande året sätts upp. Förbundsstyrelsen sköter sedan det löpande arbetet utifrån verksamhetsplanen, som beslutas av Årsmötet. Ytterligare ett föreningsmöte, Riksmötet, hålls på vårterminen.

Medlemsföreningarna

Läs mer om våra medlemsföreningar här.

 • Vidareutveckla arbetet med Riksförbundets utbildningspolitiska ståndpunkter med hjälp av medlemsföreningarna.
 • Arbeta för att skapa projektgrupper vid arrangerandet av nationella sammankomster, så som Års- och Riksmöte, samt att bidra stöd och resurser till dessa.
 • Skapa forum så att lokala styrelseledamöterna kan utbyta erfarenheter och kunskap.
 • Skapa ett givande medlemskap för medlemsföreningarna.
 • Värva fler medlemsföreningar kopplade till personalvetarutbildningar i Sverige samt uppmuntra befintliga medlemsföreningar att växa.
 • Verka för att genomföra givande medlemsträffar utifrån medlemsföreningarnas behov.
 • Arbeta för en kontinuerlig kontakt mellan förbundsstyrelse och medlemsföreningar.